توضیحات محصول

جکیده:

میخواهیم در مورد اختلال و ویژگی های شخص سادیسم صحبت کنیم

اختلال آزارگری جنسی (سادیسم) عبارت است از وارد کردن رنج و آزار جنسی یا روانی به شخصی دیگر برای آنکه تحریک جنسی ایجاد شود. انجام این کار آزارگر جنسی راب ه اوج لذت می رساند پس یک شخص سادیسم با آزار و آسیب رساندن جنسی به شروع این اختلال معمولا پیش از ۱۸ سالگی است و میزان ابتلا در مردان بیشتر از زنان است. معمولا سادیسم با ساز و خسیم ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند، با این حال قربانیانی که سادیسمی ها انتخاب می کنند، مازوخیسم نیستند کسانی را انتخاب می کنند که فرد مقابل تمایلی به رابطه جنسی ندارند.