توضیحات محصول

چکیده:

تکنیک فازی، یک عملگر معرفی شده به منظور شبیه سازی سطوح ریاضی رفتار جبرانی در پردازش تصمیم گیری یا ارزیابی ذهنی است. این مقاله چنین عملگری را برای کاربردهای بینایی کامپیوتری معرفی می کند.
در این مقاله یک روش جدید بر پایه استراتژی استدلال منطق فازی برای تشخیص لبه در تصاویر دیجیتال بدون تعیین مقدار آستانه ، پیشنهاد می شود. روش پیشنهاد شده با بخش‌بندی کردن تصویر به نواحی، با استفاده از ماتریس باینری ۳*‌۳ شروع می شود. پیکسل‌های لبه به محدوده ای از مقادیر متمایز از یکدیگر نگاشته می شود. قابلیت اطمینان نتایج روش پیشنهاد شده برای تصاویر گرفته شده متفاوت با عملگر سوبل (sobel) خطی مورد مقایسه قرار می گیرد. این روش باعث تاثیر پایدار در همواری و صاف بودن خطوط برای خط‌های مستقیم و گرد شدن برای خط های منحنی می شود. در این حالت گوشه های تصویر تیزتر و به راحتی تعریف می شوند.