پاورپوینت استراتژی

توضیحات محصول

پاورپوینت استراتژی در عمل با رویکرد ارزیابی متوازن عملکرد

این فایل از نظر صحت اطلاعات و تضمین محتوا و کیفیت نمره ی ۱۶ از ۲۰ را داراست.

این پاورپوینت در مورد استراتژی در عمل با رویکرد ارزیابی متوازن عملکرد در ۴۲ اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: استراتژی در عمل با رویکرد ارزیابی متوازن عملکرد،رویکرد ارزیابی متوازن عملکرد،سیستم مدیریت عملکرد  PMS،سازمان با اهداف ، فرآیندها وCSF  ها،روشهای ارزیابی عملکرد سنتی و مدرن،اهداف نظام ارزیابی عملکرداصول  و مراحل مدیریت استراتژیک،مدیریت استراتژیک،تعریف استراتژی،رویکرد استراتـژی،مدیریت تصمیمات استراتژیک،ادبیات استراتـژی،مدیریت سازمان، و…ومنابع می باشد

قسمتی از متن:

هنر و علم تدوین ، اجرا و ارزیابی وظیفه ای چندگانه که سازمان را قادر می سازد به هدفهای بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت خود دست یابد  .

۱- مدیریت فعالیتها و فرآیندهای اصلی ، مدیریت و پشتیبانی

۲- درک و پاسخ مناسب به تاثیرات محیطی مانند : نیازهای مشتریان تغییرات در اقتصاد ، اجتماع ، سیاست ، فرهنگ و …

۳- لزوم توجه به نیاز و انتظارات متعدد طرف های ذینفع سازمان

۴- لزوم دیدگاه برنامه ریزی و آینده نگری در سازمان

۵- انعطاف پذیری به هنگام بروز تغییرات عمده

وضعیت آینده ای که سازمان نیل به آن را آرزو دارد .
تصویری ایده آل از آنچه که ما می خواهیم و می توانیم به آن برسیم .
تخیل و الهام از اجزای بسیار مهم یک آرمانند .
یک آرمان را می توان هدف نهایی و غایی یک سازمان دانست .
هدفی که حدود ۱۰ سال وقت برای تحقق آن مورد نیاز است .
یک آرمان باید عبارتی کوتاه، مختصر و مفید باشد .

آرمان سازمان باید به سادگی بیان شده و جذاب، دلچسب و گویا باشد .چشم انداز عبارتست از دیدگاه ها و نتایجی که مدیران سازمان برای آینده درازمدت سازمان مدنظر دارند و قصد دارند که به آن برسند.

چشم انداز استراتژیک بیانگر آمال و آرزوهای مدیریت سازمان برای آینده است.

چشم انداز یعنی آنچه که می خواهیم باشیم.

 اطمینان از صحت استراتژی و تداوم حرکت آن و بازخورد تحقق اهداف
شناسایی مشکلات سازمان و زمینه سازی رفع آنها
فراهم شدن اطلاعات لازم برای برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی
فراهم شدن رشد و توسعه و بهبود فرایندها
 نظام مند شدن تشویق ها و تنبیه ها
 برقراری ارتباط منطقی بین تفکر مدیران و رفتار کارکنان
 تحت کنترل قرارگیری دارایی های مشهود و نامشهود
 برقراری توازن در ارزیابی ها

بهبود فرایند برنامه ریزی و تخصیص منابع و تصمیمگیری۱- مدیریت موفق عملکرد دیگر یک گزینه اختیاری نیست .

۲- مدیریت عملکرد یعنی پذیرفتن و استقبال کردن از تغییر نه فاصله گرفتن از آن .

۳- فرآیندی مستمر و مداوم است نه پروژه ای که یکبار اجرا می گردد .

۴- فعالیتی است بر محور کارکنان .

۵- به اتفاق کارکنان انجام می شود نه درباره کارکنان .

۶- نیروی محرکه آن فاصله موقعیت کنونی و موقعیت مطلوب است .

۷- معیارهای مدیریت موفق عملکرد معتبر و قابل درک است .

۸- این معیارها از کارایی و اثربخشی و انطباق پذیری گفت و گو می کند .

۹- از فنونی استفاده کند که موثر است و به شایستگی آنها را به کار می برد .

۱۰ – داوری نهایی عملکرد بامشتری است واوست که باید راضی و خشنود باشد.

… برای مشاهده ی بقیه متن های استفاده شده در این پاورپوینت به صورت منظم و قابل دریافت باید فایل را دریافت نمایید …