توضیحات محصول

این پرسشنامه به منظور بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی  با ویژگی های شغلی صورت گرفته است.