آموزش ویدیویی استفاده از نرم افزار ادوبی کانکت

نام ویدیو

آموزش استفاده از نرم افزار ادوبی کانکت

مورد استفاده برای

دانش آموزان ابتدایی تا دبیرستان

نسخه آموزش داده شده

مخصوص استفاده برای ویندوز

زمان ویدیو

5 دقیقه