آموزش ویدیویی استفاده از نرم افزار ادوبی کانکت

نام ویدیو

آموزش استفاده از نرم افزار ادوبی کانکت

مورد استفاده برای

معلمان و اساتید

نسخه آموزش داده شده

ویندوز

زمان ویدیو

13 دقیقه